Adatkezelési Tájékoztató Hírlevél

Meszlényi-Autó Kft.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Meszlényi-Autó Kft. személyes adatokat kezel és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Meszlényi-Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése, hírlevél küldése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

Hozzájárulását bármikor és feltétel nélkül visszavonhatja!

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft az ügyfelek által megadott név és e-mail cím adatait kezeli.

Az adatok megadása nem kötelező, amennyiben nem adja meg, nem küldünk Önnek hírlevelet!

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai a Meszlényi-Autó Kft.  üzemeltetője kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba, Ipari park 2.
E-mail címünk: privacy@meszlenyiauto.hu
Webcímünk: www.meszlenyiauto.hu
Telefonszámunk: +36 66 519 200

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait addig hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Természetesen bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Töröljük személyes adatait, amennyiben ellenőrző email-jeink kiküldése legalább kétszer válasz nélkül marad és feltételezhető, hogy az Adatkezelőnél lévő adatok pontatlanok.

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevél küldéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szolgáltatásainkról, akcióinkról összeállított email-jeink célba juttatását az R&R Zrt. szoftverének (cSFA) igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk, illetve innen választjuk ki az email-jeink címzettjeit.

Az R&R Zrt. (Adatfeldolgozó) a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.
E-mail címük: info@rrsoftware.hu
webcímük: www.rrsoftware.hu
Telefonszámuk: +36-1-436-7850,

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A Meszlényi-Autó Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért a megadás után a Meszlényi-Autó Kft. felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint A 2016/979. EU Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)  értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak a Meszlényi-Autó Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

A jogszabályoknak megfelelve Ön, mint Érintett az alábbi jogait gyakorolhatja:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–           az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.      Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                Web: http://naih.hu

 


A1 Autó Kft.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Kft. személyes adatokat kezel és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése, hírlevél küldése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

Hozzájárulását bármikor és feltétel nélkül visszavonhatja!

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Autó Kft az ügyfelek által megadott név és e-mail cím adatait kezeli.

Az adatok megadása nem kötelező, amennyiben nem adja meg, nem küldünk Önnek hírlevelet!

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai az A1 Autó Kft.  üzemeltetője kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba, Ipari park 2.
E-mail címünk: privacy@meszlenyiauto.hu
Webcímünk: www.a1toyota.hu
Telefonszámunk: +36 66 519 200

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait addig hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Természetesen bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Töröljük személyes adatait, amennyiben ellenőrző email-jeink kiküldése legalább kétszer válasz nélkül marad és feltételezhető, hogy az Adatkezelőnél lévő adatok pontatlanok.

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevél küldéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szolgáltatásainkról, akcióinkról összeállított email-jeink célba juttatását az R&R Zrt. szoftverének (cSFA) igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk, illetve innen választjuk ki az email-jeink címzettjeit.

Az R&R Zrt. (Adatfeldolgozó) a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.
E-mail címük: info@rrsoftware.hu
webcímük: www.rrsoftware.hu
Telefonszámuk: +36-1-436-7850,

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az A1 Autó Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért a megadás után az A1 Autó Kft. felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint A 2016/979. EU Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)  értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak az A1 Autó Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

A jogszabályoknak megfelelve Ön, mint Érintett az alábbi jogait gyakorolhatja:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–           az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.      Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                Web: http://naih.hu