Adatkezelési Tájékoztató

Meszlényi-Autó Kft.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Meszlényi-Autó Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Meszlényi-Autó Kft.  fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai a Meszlényi-Autó Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2.
E-mail címünk: privacy@meszlenyiauto.hu
Webcímünk: www.meszlenyiauto.hu
Telefonszámunk: +36 66 519 200

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire a Meszlényi-Autó Kft. a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A Meszlényi-Autó Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért a megadás után a Meszlényi-Autó Kft. felel.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint A 2016/979. EU Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak

Milyen jogai vannak a Meszlényi-Autó Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Elkötelezettek vagyunk az Érintettek jogainak biztosításában, ezért bejelentése, panasza esetén kérjük bennünket keressen fel először, hogy a leggyorsabban tudjuk teljesíteni kérelmét!

A jogszabályoknak megfelelve Ön, mint Érintett az alábbi jogait gyakorolhatja:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–           az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.      Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                Web: http://naih.hu

 

 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft az ügyfelek által megadott név és e-mail cím adatait kezeli.

Mik az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei?

Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem tud hírlevelet küldeni az ügyfélnek.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? .

A szolgáltatásainkról, akcióinkról összeállított email-jeink célba juttatását az R&R Zrt. szoftverének (cSFA) igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk, illetve innen választjuk ki az email-jeink címzettjeit.

Az R&R Zrt. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.
E-mail címük: info@rrsoftware.hu
webcímük: www.rrsoftware.hu
Telefonszámuk: +36-1-436-7850,

 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. ÉS AZ A1 AUTÓ KFT., KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁS ADATKEZELÉSÉNEK

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft és az A1 Autó Kft. a munkavállalók és az ügyfelek (érintettek) képmását és a kamera által rögzített adatait közösen kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. és az A1 Autó Kft. vagyonvédelmi célból kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az ügyfelek esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az Adatkezelő területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelméhez.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a felvétel rögzítését követő 3 napig, de legfeljebb addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Ki kezelheti, láthatja a felvételeket?

Az élőképet munkaidőben az adatkezelő munkavállalói, munkaidőn kívül a Carlo Quality Kft. vagyonőre látja.

A felvételek visszanézéshez, a másoláshoz és a manuális törléshez az ügyvezetőnek van csak jogosultsága. A felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Az Adatkezeléssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Jogorvoslat:

Jogorvoslati lehetőségek az általános adatvédelmi tájékoztató szerint megtekinthető a www.meszlenyiauto.hu honlapján valamint az adatkezelő(k) ügyfélterében.

 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSÉNEK

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft az ajánlatkérő ügyfelek adatait (név, lakcím, email, telefonszám) közvetve, vagy közvetlenül a saját CRM ügyfél menedzsment rendszerébe (cFSA) rögzíti és kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. abból a célból kezeli, hogy érdeklődésére ajánlatot tudjunk készíteni, megrendelését, valamint a garanciális kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés az szolgáltatásunkhoz szükséges szerződés megkötéséhez, valamint annak teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk b))

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a rögzítést követő 5 évig, de legfeljebb addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatai a Meszlényi-Autó Kft. munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A Renault ügyfelek adatait a Renault Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 96-98. +36 1 358 6000, ugyfel.kapcsolat@renault.hu) részére, mint közös adatkezelő részére továbbítjuk.
A cFSA rendszerbe felvitt ügyféladatok alapján a Renault saját Configurator programjával az értekesítő összeállítja a kiválasztott jellemzőkkel bíró autó modellt. A Configurator ez alapján árajánlatot ad. Az árajánlat személyre szabott, melyhez az ajánlatkérő nevét, lakcímét kell megadni.

A Citroen ügyfelek adatait, az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése miatt a C Automobil Import Kft., (1194 Budapest, André Citroën u. 1., +36 1 348 4848, kapcsolat@c-automobil-import.hu) importőr részére a CARE nevű ügyfélkezelője részére továbbítja és a cSFA szinkronizálja az adatokat.

A Hyundai márka ügyfeleinek adatait az Adatkezelő, a Hyundai Holding Hungary Kereskedelmi Kft.  (1186 Budapest, Cziffra György utca 15, +36 1 887 5700 , info@hyundai.hu, www.hyundai.hu ) importőr részére továbbítja szerződéses kötelezettségeinek teljesítése miatt a cSFA szoftver szinkronizálásával.

A többi márka ügyfeleinek személyes adatait nem továbbítjuk.

 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az ügyfeleink adatainak kezelését az R&R Zrt. szoftvereinek (cSFA, CDP) igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk és végezzük az ügyvitelhez szükséges műveleteket.

Az R&R Zrt. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.

E-mail címük:            info@rrsoftware.hu

webcímük:     www.rrsoftware.hu

Telefonszámuk: +36-1-436-7850,

 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. PÉNZINTÉZETI

 ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGÉNEK

EGYEDI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatfeldolgozói tevékenységet végzünk?

A Meszlényi-Autó Kft. a különböző bankok online felületén tevékenykedik. Hitelügyintéző munkatársaink felviszik az ügyfelek adatait az online felületen, majd a kötelezően szükséges dokumentumok, okmányok szkennelése után azokat feltöltik az online rendszerbe, vagy e-mail-en keresztül továbbítják azokat az Adatkezelő bank részére.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a banki hitel megigénylése, folyósítása, illetve a banki szerződés megkötése érdekében kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés az szerződés megkötéséhez, valamint annak teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk b))

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait tartalmazó elektronikus dokumentumokat az adatkezelő Bank utasítása szerint kezeljük, továbbítjuk és őrizzük meg.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatai a Meszlényi-Autó Kft. hitelügyintéző munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Adatait az Meszlényi-Autó Kft-vel szerződéses viszonyban lévő bankok közül annak részére továbbítjuk, akivel Ön megjelöl és szerződést köt.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

 —

A1 Autó Kft.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Kft.  fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai az A1 Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2.
E-mail címünk: privacy@meszlenyiauto.hu
Webcímünk: www.meszlenyiauto.hu
Telefonszámunk: +36 66 519 200

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire az A1 Kft. a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az A1 Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért a megadás után az A1 Kft. felel.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint A 2016/979. EU Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak

Milyen jogai vannak az A1 Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Elkötelezettek vagyunk az Érintettek jogainak biztosításában, ezért bejelentése, panasza esetén kérjük bennünket keressen fel először, hogy a leggyorsabban tudjuk teljesíteni kérelmét!

A jogszabályoknak megfelelve Ön, mint Érintett az alábbi jogait gyakorolhatja:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–           az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.      Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                Web: http://naih.hu

 

Az A1 KFT. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Kft az ügyfelek által megadott név és e-mail cím adatait kezeli.

Mik az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei?

Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem tud hírlevelet küldeni az ügyfélnek.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szolgáltatásainkról, akcióinkról összeállított email-jeink célba juttatását az R&R Zrt. szoftverének (cSFA) igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk, illetve innen választjuk ki az email-jeink címzettjeit.

Az R&R Zrt. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1147 Budapest, Lőcsei út 86.
E-mail címük: info@progression.hu
webcímük: www.progression.hu
Telefonszámuk: +36-1-799-7930,

 

Az A1 KFT. ÉS AZ A1 AUTÓ KFT., KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁS ADATKEZELÉSÉNEK

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Kft és az A1 Autó Kft. a munkavállalók és az ügyfelek (érintettek) képmását és a kamera által rögzített adatait közösen kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Kft. és az A1 Autó Kft. vagyonvédelmi célból kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az ügyfelek esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az Adatkezelő területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelméhez.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a felvétel rögzítését követő 3 napig, de legfeljebb addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Ki kezelheti, láthatja a felvételeket?

Az élőképet munkaidőben az adatkezelő munkavállalói, munkaidőn kívül a Carlo Quality Kft. vagyonőre látja.

A felvételek visszanézéshez, a másoláshoz és a manuális törléshez az ügyvezetőnek van csak jogosultsága. A felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Az Adatkezeléssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Jogorvoslat:

Jogorvoslati lehetőségek az általános adatvédelmi tájékoztató szerint megtekinthető a www.meszlenyiauto.hu honlapján valamint az adatkezelő(k) ügyfélterében.

 

Az A1 KFT. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSÉNEK

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Kft az ajánlatkérő ügyfelek adatait (név, lakcím, email, telefonszám) közvetve, vagy közvetlenül a saját CRM ügyfél menedzsment rendszerébe (cFSA) rögzíti és kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Kft. abból a célból kezeli, hogy érdeklődésére ajánlatot tudjunk készíteni, megrendelését, valamint a garanciális kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés az szolgáltatásunkhoz szükséges szerződés megkötéséhez, valamint annak teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk b))

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a rögzítést követő 5 évig, de legfeljebb addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatai az A1 Kft. munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A Toyota ügyfelek árajánlathoz szükséges adatait a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Toyota Central Europe Kft.- vel (2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., 06-40-869682, infohu@toyota-ce.com) a Progression programján keresztül továbbítjuk a cFSA programon keresztül.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az ügyfeleink adatainak kezelését a Progression Kft. szoftverének igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk és végezzük az ügyvitelhez szükséges műveleteket.

A Progression Kft. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.

E-mail címük:            info@rrsoftware.hu

webcímük:     www.rrsoftware.hu

Telefonszámuk: +36-1-436-7850,

 

Az A1 KFT. PÉNZINTÉZETI

 ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGÉNEK

EGYEDI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatfeldolgozói tevékenységet végzünk?

Az A1 Kft. a különböző bankok online felületén tevékenykedik. Hitelügyintéző munkatársaink felviszik az ügyfelek adatait az online felületen, majd a kötelezően szükséges dokumentumok, okmányok szkennelése után azokat feltöltik az online rendszerbe, vagy e-mail-en keresztül továbbítják azokat az Adatkezelő bank részére.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a banki hitel megigénylése, folyósítása, illetve a banki szerződés megkötése érdekében kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés az szerződés megkötéséhez, valamint annak teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk b))

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait tartalmazó elektronikus dokumentumokat az adatkezelő Bank utasítása szerint kezeljük, továbbítjuk és őrízzük meg.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatai az A1 Kft. hitelügyintéző munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Adatait az A1 Kft-vel szerződéses viszonyban lévő bankok közül annak részére továbbítjuk, akivel Ön megjelöl és szerződést köt.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.